top of page

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi kan passe for deg som: 

  • Trenger noen å snakke med for å sortere     tanker og følelser  

  • Er plaget av stress, nedstemthet eller uro

  • Sliter med ensomhet, sorg eller skam

  • Står i en livskrise

  • Har en følelse av å stå fast i livet ditt

  • Ønsker å bli tydeligere på egne grenser       og behov

  • Ønsker å utvikle dine styrker og ressurser

  • Er ved et veiskille i livet eller i en vanskelig   valgsituasjon

Gestaltterapi

Gestaltterapiens viktigste oppgave er å øke bevissthet om dine egne mønstre, måten du gjør ting, og er på. Det å bli kjent med tanker, følelser og væremåter som ligger utenfor oppmerksomheten til daglig, og påvirker oss på ulike måter, er et viktig utgangspunkt for endring. 

Likhetstrekk med psykolog

Det å snakke med en gestaltterapeut har mange likhetstrekk med det å snakke med en psykolog. Du møter et medmenneske i trygge omgivelser som tar deg og dine utfordringer på alvor. En gestaltterapeut er en fagperson som er underlagt strenge retningslinjer når det gjelder etikk, fagkompetanse og personvern. 

Hvem møter du hos meg?

Som gestaltterapeut er jeg opptatt av hele mennesket – det vil si hvordan tanker, følelser, kropp og livssituasjon er knyttet sammen. Jeg møter deg med empati og forståelse, på en ikke-dømmende måte. Jeg bistår deg i å bli mer bevisst på hvordan tankene, følelsene, reaksjonene og handlingene dine henger sammen og preger hvordan du er og har det. Det er dine unike opplevelser og erfaringer som legges til grunn for samtalen og terapien.

bottom of page